Talentpool

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de betekenis die daar hieronder aan wordt toegekend:

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van SkillsCV. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Dienst die SkillsCV aanbiedt aan een Gebruiker.

 

Artikel

Een artikel in deze Algemene voorwaarden.

 

Diensten

Iedere dienst die SkillsCV aanbiedt aan een Gebruiker waaronder, maar niet beperkt tot, het aanbieden van de (web)app aan Gebruikers. Dit zijn onder meer de App van SkillsCV voor Werkzoekenden en The Talentpool Community en The Talentpool Manager voor werkgevers en arbeidsbemiddelaars.

 

Gebruiker

Gebruiker is een natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst. Voorbeelden van Gebruikers zijn:

– Gebruikers van de (web)app, zoals Werkzoekenden.

– Gebruikers van de data, zoals onderwijsinstellingen en overheden.

– Gebruikers zoals werkgevers en arbeidsbemiddelaars als zijnde aanbieders van vacatures en zij die reageren op sollicitaties.

 

Opdrachtgever

Een rechtspersoon, vennootschap onder firma, eenmanszaak of andere organisatievorm die commercieel gebruik maakt van Diensten van SkillsCV.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen een Gebruiker en SkillsCV op basis waarvan SkillsCV een Dienst levert aan de Gebruiker.

 

Partij(en)

SkillsCV en een Gebruiker individueel of tezamen.

 

SkillsCV

SkillsCV is een handelsnaam van SkillsCV B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan het adres Woestduinlaan 57, 3941 XC Doorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77922190.

 

Werkzoekende

Een (werkzoekend) natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten (waaronder het gebruik van de (web)app SkillsCV door Gebruikers) en op alle opdrachten, offertes, voorstellen, aanbiedingen en Overeenkomsten van SkillsCV, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van een Dienst en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2.2 Algemene voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

2.4 Na beëindiging van een Overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behoudens schriftelijk door Partijen anders overeengekomen.

Artikel 3 - Gebruik van SkillsCV algemeen

3.1 Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie dan wel haar account over te dragen aan een derde.

 

3.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de (web)applicatie SkillsCV.

 

3.3 Het is de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van SkillsCV of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van SkillsCV schaden.

 

3.4 SkillsCV behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure, het account van de Gebruiker,
de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload door Gebruiker, te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. SkillsCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet volledig, juist of actueel is.

 

3.5 SkillsCV behoudt zich het recht voor om de (web)app tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid
van SkillsCV voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de (web)app.

 

3.6 De (web)app bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de app/website van een derde terechtkomen.
SkillsCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van app/websites van derden.

 

3.7 SkillsCV is te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om te weigeren een Dienst te verlenen aan een persoon die zich wil registreren als Gebruiker of reeds is geregistreerd als Gebruiker.

Artikel 4 - Gebruik van de (web) app door opdrachtgever

4.1 De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan 2 maanden zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status “afgewezen” heeft gekregen, is deze na 1 maand niet meer in te zien.

 

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade of zichtbare informatie.

Artikel 5 - Gebruik van de (web) app door werkzoekende

5.1 Werkzoekende moet 14 jaar of ouder zijn om van een Dienst gebruik te maken. Indien Werkzoekende jonger is dan 14 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.

 

5.2 Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

 

5.3 Het gebruik van de (web)app is voor Werkzoekenden gratis. Met andere Gebruikers worden commerciële afspraken gemaakt.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

6.1 SkillsCV kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever en SkillsCV dat zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever het overeengekomen
verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

6.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal SkillsCV de Opdrachtgever een ingebrekestelling sturen. Indien de ingebrekestelling niet leidt tot betaling, zal het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald.6.3 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is SkillsCV gerechtigd om haar Dienst op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. SkillsCV is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in verzuim is. SkillsCV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 6.3.6.4 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft voldaan, is SkillsCV gerechtigd om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens van Opdrachtgever te verbergen, niet toegankelijk te maken, dan wel te verwijderen.


6.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van SkillsCV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 SkillsCV is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat.7.2 SkillsCV is in geen geval aansprakelijk voor enige door Gebruiker en/of Opdrachtgever geleden schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Overeenkomst of de Dienst, behoudens wegens opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.


7.3 SkillsCV is jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade en bedrijfsschade.


7.4 SkillsCV schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en/of Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade van Gebruiker en/of Opdrachtgever indien de tekortkoming of schade (in)direct gevolg is van:
i) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker en/of Opdrachtgevr,

ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de (web)app,

iii) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie, waaronder informatie in vacatures en CV’s,

iv) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker en/of Opdrachtgever aangeleverde teksten of documenten,

v) dat SkillsCV niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om
welke reden dan ook, en

vi) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.

7.5 SkillsCV is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende, Gebruiker en Opdrachtgever in welke vorm of combinatie, wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. SkillsCV kan niet garanderen dat Opdrachtgever/Gebruiker een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door SkillsCV in het kader van de uitvoering van een Dienst ten behoeve van Gebruiker gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Gebruiker ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige
werken, know how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij SkillsCV.

 

8.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot SkillsCV, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto’s en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij SkillsCV.8.3 De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo ́s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.

 

8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de (web)app of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsCV, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

 

8.5 De Gebruiker vrijwaart SkillsCV tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op de website.

 

8.6 Deze overeenkomst/voorwaarden strekt niet tot overdracht van IE-rechten, er wordt slechts een licentie verstrekt tot gebruik van de (web)app.

 

8.7 De Gebruiker van de (web)app is eigenaar van zijn/haar eigen data. Zij verstrekt SkillsCV wel toestemming om anonieme en geaggregeerde data te gebruiken voor analyses en productontwikkeling.

 

8.8 De Gebruiker geeft andere Gebruikers/Opdrachtgever(s) expliciete toestemming voor inzage in haar (geanonimiseerde) gegevens. Zonder deze toestemming is het onmogelijk dat een andere Gebruiker inzicht heeft in de gegevens.

 

8.9 SkillsCV kan met Gebruikers rechtstreeks communiceren om hen op de hoogte te brengen van andere Gebruikers/Opdrachtgevers.

Artikel 9 - Privacy & persoonsgegevens

9.1 Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

9.2 Opdrachtgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekenden via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van de Dienst.

 

9.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekenden.

9.4 Opdrachtgever is nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden. Opdrachtgever vrijwaart SkillsCV voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

 

9.5 Indien het noodzakelijk is voor SkillsCV om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan SkillsCV, waaronder het inwilligen van een verzoek van een Werkzoekende ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 10 - Looptijd & beëindiging van de overeenkomst

10.1 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, behoudens anders overeengekomen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.


10.2 SkillsCV is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker en/of Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden handelt. SkillsCV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 10.2.


10.3 Vorderingen van SkillsCV op een Gebruiker en/of Opdrachtgever na beëindiging van een Overeenkomst zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.


10.4 Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 11 - Wijzigingen voorwaarden

11.1 SkillsCV is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en zullen gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.


11.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen SkillsCV en Gebruiker zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe Overeenkomst of indien Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Waar ben je naar op zoek?

Naar het zoeken van kandidaten bij je vacatures

Naar het beheren van je abonnement